วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บก 934 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บก 934 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางล้อรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(รถกู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณราชดาราม ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไพรสนฑ์สามัคคีธรรม ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอัมภาวรรณ์ ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณธรรมคุณ ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบำรุงราษฏร์สามัคคี ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง