วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ส่วนกลางเทศบาลตำบลหอคำ หมายเลขทะเบียน 1 กข 3625 บึงกาฬ (คันสตาร์ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานใน กองคลัง เทศบาลตำบลหอคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตข 1405 บึงกาฬ (เปลื่ยนแบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนน คสล.เส้นภูบักแงว-ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง ก่อสร้างถนน คสล.เส้นไปลานบั้งไฟ หมู่ที่ 14 บ้านเจริญรัตน์และปรับปรุงถนน คสล.เส้นหน้าโรงสี หมู่ที่ 6 บ้านม่วงมีชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในงานสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนยางและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
ซื้อกระจกโค้งจราจรติดบริเวณตามแยกและจุดเสี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการจ้างเหมาอาหารกลางของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณราชดาราม ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง