โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา  (Vission)
"เศรษฐกิจดี  ชีวิตมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมงามตา  ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน"

 
พันธกิจ  (Mission)
1. ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
3. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการ  ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา  การสาธารณสุข การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาน
6. พัฒนาสนับสนุนการมีส่วนร่วมเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน


จุดมุ่งหมาย (Goals)
1. การคมนาคมสะดวกสบายและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้มาตรฐานเพียงพอ
2. ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง
5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
6. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าทุกเพศทุกวัย
7. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง
8. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรม ตลอดจนสร้างตระหนักและอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและคุณค่าวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของประชาชนและทุกหน่วยงานแบบบูรณาการ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1502438 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน