โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 โครงสร้างองค์กร


 

กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหอคำ  ไว้ดังนี้
1. สํานักปลัด
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา
6. กองสวัสดิการสังคม
7. หน่วยตรวจสอบภายใน

1. สำนักปลัด  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของเทศบาล  และราชการที่มิได้กำหนดหน้าที่ของส่วนราชการใดในเทศบาล  โดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล  ให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  งานด้านธุรการ  งานสารบรรณ  การจัดทำแผนพัฒนาตำบล  การจัดร่างเทศบัญญัติ  การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาล  การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ  และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่น  รวมทั้งการกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของเทศบาล  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย คือ
1.1 ฝ่ายอำนวยการ  มีหน้าที่ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานงานกฎหมายและคดี งานธุรการ  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   1.1.1 งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   (1) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
   (2) งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
   (3) งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
   (4) งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
   (5) งานศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาทั้งในด้านการปกครองการบริหารและการปฏิบัติของงานเทศบาล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
   (6) งานกำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในเทศบาล
   (7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   1.1.2 งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   (1) งานสารบรรณของเทศบาล
   (2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง
   (3) งานเลขานุการ และงานประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล
   (4) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
   (5) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
   (6) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและ ผู้ทำคุณประโยชน์
   (7) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
   (8) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
   (9) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
   (10) งานแจ้งมติสภาเทศบาล และหรือ มติ ก.ท.จ. ให้กองหรือฝ่ายต่างๆ ทราบ
   (11) งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
   (12) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
   (13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   (14) งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด
   1.1.3 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   (1) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
   (2) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
   (3) งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก
   (4) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต
   (5) งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนพัฒนาประจำปี
   (6) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
   (7) งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปโภคในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผน พัฒนาการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน
   (8) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ
   (9) งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
   (10) งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
   (11) งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
   (12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   1.1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   (1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
   (2) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
   (3) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
   (4) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ 
   (5) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   (6) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
   (7) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
   (8) งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   (9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานงานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร 
   1.2.1 งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   (1) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
   (2) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
   (3) งานการแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
   (4) งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้าง
   (5) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
   (6) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
   (7) งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
   (8) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
   (9) งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จ ความชอบเป็นกรณีพิเศษ
   (10) งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง
   (11) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
   (12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   1.2.2 งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   (1) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
   (2) งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
   (3) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินทุกประเภท  งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน  การฝากเงิน การตรวจเงิน  เทศบาล  รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและนำส่ง  รายงานเงินคงเหลือประจำ  การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล  การยืมเงิน  ทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  พัสดุของเทศบาลตำบลและงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย  คือ
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน งานการการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน 
   2.1.1 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   (1) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
   (2) งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
   (3) งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
   (4) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
   (5) งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
   (6) งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ
   (7) งานจัดทำสถิติรายรับ และการจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ
   (8) งานจัดทำประมาณการรายรับ และการจ่ายประจำปีงบประมาณ
   (9) จัดทำสถิติรายรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ
   (10) จัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับ และจ่ายเงินสะสม
   (11) จัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินอุดหนุน ฯ
   (12) จัดทำสถิติรายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ
   (13) การรายงานสถิติการคลังประจำปี และการให้บริการข้อมูลทางสถิติการคลัง
   (14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   2.1.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   (1) งานจัดซื้อและจัดจ้าง
   (2) งานการซ่อมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน
   (3) งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
   (4) งานการตรวจสอบและการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
   (5) งานการจำหน่ายพัสดุ
   (6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   2.1.3 งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   (1) งานสารบรรณของเทศบาล
   (2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
   (3) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
   (4) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
   (5) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
   (6) งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
   (7) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
   (8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   (9) งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด
2.2 ฝ่ายพัฒนารายได้  มีหน้าที่ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน งานพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้   งานพัสดุและทรัพย์สิน
2.3 งานพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   (1) งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
   (2) งานตรวจสอบและการจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.๕)
   (3) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแบบคำร้องของผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
   (4) งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษีค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
   (5) งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
   (6) งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
   (7) งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
   (8) งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.๕) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
   (9) งานเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงินประจำวัน
   (10) งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
   (11) งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
   (12) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล
   (13) งานวางแผนการจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
   (14) งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น
   (15) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
   (16) งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
   (17) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนด และรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี
   (18) งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด
   (19) งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีอากร กรณีไม่มาชำระภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นภายในกำหนด
   (20) งานประสานงานกับฝ่ายนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบ ฯ และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
   (21) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลการรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๑ ฝ่าย คือ
3.1 ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน งานธุรการ งานสาธารณูปโภค งานวิศวกรรม
   3.1.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   (1) งานสารบรรณของกองช่าง
   (2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
   (3) งานสาธารณกุศลของกองช่าง และกองหรือฝ่ายต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
   (4) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
   (5) งานเกี่ยวกับการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย งานพัสดุของกองช่าง
   (6) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองช่าง
   (7) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
   (8) งานแจ้งเวียนให้กองหรือฝ่ายต่างๆ ทราบ
   (9) งานเผยแพร่ข่าวสารของกองช่าง
   (10) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
   (11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   3.1.2 งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   (1) งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ
   (2) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
   (3) งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า
   (4) งานดูแลควบคุมอาคารสถานที่
   (5) งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
   (6) งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
   (7) งานระบบประปา
   (8) งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
   (9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   3.1.3 งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   (1) ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
   (2) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
   (3) งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
   (4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
   (5) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
   (6) งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
   (7) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม
   (8) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
   (9) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
   (10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   3.1.4 งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
   
(1) ควบคุมออกแบบ สำรวจประมาณการงานไฟฟ้า
   (2) การติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ตลอดจนไฟสัญญาณจราจร
   (3) งานออกแบบและจัดสถานที่ งานพิธี งานประเพณีต่างๆ ของเทศบาล
   (4) งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล
   (5) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  กองป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ  เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์  ในกรณี ที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข และงานทันตสาธารณสุข  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๑  ฝ่าย คือ
4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนงานสาธารณสุขการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการสาธารณสุขการสุขศึกษา  การประสานงานและสนับสนุนการวางแผนทุกระดับ  การวางแผน นิเทศงาน ติดตามและประเมินผลงาน  การจัดรูปปรับปรุงองค์กร   การวางแผนกำลังคน   และจัดทำงบประมาณในการดำเนินงานสาธารณสุขและบริการทรัพยากรที่ใช้ ในการดำเนินงานสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
   4.1.1 งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   (1) งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
   (2) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
   (3) งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
   (4) งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ เช่น น้ำเสีย อากาศเป็นพิษ ฯลฯ
   (5) งานสุขาภิบาลโรงงาน
   (6) งานชีวอนามัย
   (7) งานฌาปนกิจ
   (8) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   4.1.2 รักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   (1) งานกวาดล้างทำความสะอาด
   (2) งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
   (3) งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
   (4) งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
   (5) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   4.1.3 งานการแพทย์ฉุกเฉิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   (1) การปฐมพยาบาล/ช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น
   (2) รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจาอุบัติเหตุ
   (3) เฝ้าระวังป้องกันภัยต่างๆ
   (4) ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
   (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
   4.1.4 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
   (1) งานป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันโรค
   (2) งานควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค
   (3) งานเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ
   (4) งานส่งเสริมสุขภาพ
   (5) งานระบาดวิทยา
   (6) งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์
   (7) งานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
   (8) งานป้องกันการติดยา และสารเสพติด
   (9) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   4.1.5 งานธุรการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   (1) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
   (2) งานสาธารณกุศลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองหรือฝ่ายต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
   (3) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
   (4) งานเกี่ยวกับการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย งานพัสดุของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   (5) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   (6) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
   (7) งานแจ้งเวียนให้กองหรือฝ่ายต่างๆ ทราบ
   (8) งานเผยแพร่ข่าวสารของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   (9)  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5. กองการศึกษา มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การจัดการและส่งเสริมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดการและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย คือ
5.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา  มีหน้าที่ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน งานส่งเสริมการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  งานกิจการโรงเรียน
   5.1.1 งานแผนงานและโครงการ
   
(1) งานงบประมาณของกองการศึกษา
   (2) งานแผนการเรียนและโครงการ
   (3) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   5.1.2 งานกิจการศาสนาประเพณีศิลปวัฒนธรรม
   
(1) งานส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน
   (2) งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม
   (3) งานธำรงรักษาวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม
   (4) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   5.1.3 งานการศึกษาปฐมวัย
   
(1) งานจัดการศึกษาศึกษาปฐมวัย
   (2) บริการและส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
   (3) งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   (4) งานดูแล จัดเตรียมและให้บริการวัสดุอุปกรณ์คู่มือครู สื่อการสอนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   (5) งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   (6) งานเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ กฎระเบียบ และนโยบายของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   (7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ
   5.1.4 งานธุรการ
   
(1) งานสารบรรณของกองการศึกษา
   (2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการสถานที่ วัสดุอุปกรณ์การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
   (3) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
   (4) งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และร้องเรียน
   (5) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับหมอบหมาย

6. กองสวัสดิการสังคม  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณะ กาให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย คือ
6.1 ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์
   6.1.1 งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   (1) งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพี่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
   (2) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
   (3) งานจัดระเบียบชุมชน
   (4) งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
   (5) งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน
   (6) งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาการอนามัยและสุขาภิบาล
   (7) งานฝึกอบรมอาชีพ และส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ชุมชน
   (8) ช่วยเหลือขั้นพื้นฐานแก่ผู้ที่ประสบความเดือดร้อน หรือผู้สูงอายุ
   (9) ส่งเสริมการบริการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
   (10) ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน/ชุมชน
   (11) งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์
   (12) งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากขาดแคลนไร้ที่พึ่ง
   (13) งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
   (14) งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท
   (15) งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท
   (16) งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ
   (17) งานเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
   (18) งานให้คำปรึกษาแนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
   (19) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   6.1.2 งานธุรการ
   
(1) งานสารบรรณของกองส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 
   (2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการสถานที่ วัสดุอุปกรณ์การติดต่อและอำนวยความ   สะดวกในด้านต่างๆ
   (3) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
   (4) งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และร้องเรียน
   (5) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับหมอบหมาย

7. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี เอกสาร การเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1502425 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน