โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
   
     
       

 


  ปลัดเทศบาลตำบล  
   
  นายสุนทร สุดแก้ว  
  ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลหอคำ
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร. 081-7171136
 
     
  รองปลัดเทศบาลตำบล  
   
  นายนันทวัฒน์  จรัสแสงเจริญ  
  ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลหอคำ
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร. 095-6695381
 
     
  หัวหน้าส่วนราชการ  
 
นางวงจันทร์ สีชมภู   นายนวพล  สีชมภู

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร.
042-491006

  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร. 042-491006
     
นางสาวปัญญาภรณ์  สันติวิริยาภรณ์ นางนิรัญ  เดชเมือง นายวิทยา จรัสแสงเจริญ
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
โทร. 042-491006
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
โทร. 042-491006

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลหอคำ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร. 095-6695381

     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1502463 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน