โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 อำนาจหน้าที่

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล 

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562  และ พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ดังนี้

1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขต เทศบาล ดังต่อไปนี้

(1)  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

(2)  ให้มีและบำรุงทางบกและทาง

(2/1)  รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

(3)  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(4)  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(5)  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

(6)  จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก

(7)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(8)  บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(9)  หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ ประชำชนโดยใช้วิธีกำรบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชำชนในการ จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการ นั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่

(1)  ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

(2)  ให้มีโรงฆ่าสัตว์

(3)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

(4)  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

(5)  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

(6)  ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

(7)  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(8)  ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

(9)  เทศพาณิชย์

3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

(1)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

(2)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ

(3)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

(4)  การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ

(5)  การสาธารณูปการ

(6)  การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

(7)  การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

(8)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว

(9)  การจัดการศึกษา

(10)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

(11)  การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมของท้องถิ่น

(12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

(13)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(14)  การส่งเสริมกีฬา

(15)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(16)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

(17)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(18)  การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

(19)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

(20)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

(21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

(22)  การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์

(23)  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย  โรงมหรสพ และสาธารณอื่น ๆ

(24)  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

(25)  การผังเมือง

(26)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

(27)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ

(28)  การควบคุมอาคาร

(29)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(30)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(31)  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1440609 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน