โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 เม.ย. 2565    คู่มือการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และการขอรับการสนับสนุนงาบประมาณ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 130
  19 เม.ย. 2565    คู่มือการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 124
  19 เม.ย. 2565    คู่มือจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 128
  19 เม.ย. 2565    คู่มือการจัดทำงบประมาณ 125
  19 เม.ย. 2565    คู่มือการช่วยเหลือประชาชน ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 149
  19 เม.ย. 2565    คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย 118
  19 เม.ย. 2565    ่คู่มือการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 121
  19 เม.ย. 2565    คู่มือการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 120
  19 เม.ย. 2565    คู่มือการตั้งงบประมาณรายจ่ายและ การเบิกจ่ายเงินเพื่อส่งเงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ 148
  19 เม.ย. 2565    คู่มือการบริหารงานบุคคล 124

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1457605 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน