โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

       การคมนาคม   การติดต่อคมนาคมกับทางราชการมีความสะดวกทุกหมู่บ้าน   เพราะพื้นที่

หมู่บ้านติดต่อกับทางหลวงแผ่นดิน  สายหนองคาย-นครพนม 

 • มีลาดยาง   7  สาย   ยาว   27  กิโลเมตร

 • มีถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน   33  สาย   ยาว   126  กิโลเมตร

 • ถนนภายในหมู่บ้านบางส่วนเป็นถนนคอนกรีต  และส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง

      การโทรคมนาคม

 •  ที่ทำการไปรษณีย์ตำบล              1     แห่ง

 • ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                  34     แห่ง

 • เครื่องโทรศัพท์สาธารณะ            34     เครื่อง

 • เครื่องโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์ติดตั้งของแต่ละหมู่บ้าน  34  เครื่อง

     การไฟฟ้า      

 • จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้         2,031         ครัวเรือน

 • จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้          -           ครัวเรือน

     แหล่งน้ำธรรมชาติ

 • ลำน้ำ,ลำห้วย                    20      สาย

 • บึง,หนองอื่น ๆ                  33      แห่ง

     แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 • ฝาย                                8      แห่ง

 • บ่อน้ำตื้น                         80     แห่ง

 • บ่อโยก                           59     แห่ง

 • ถังเก็บน้ำ                         17     แห่ง

 • บ่อกรมทรัพยากรธรณีวิทยา    1     แห่ง

      การสูบน้ำด้วยไฟฟ้า           1     แห่ง

ข้อมูลอื่น ๆ

        ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

          - มีพื้นที่ป่าสาธารณะและหนองน้ำธรรมชาติ เช่น หนองกุดเป่ง หนองปลาดุก หนองบัวทองหนองเครือ

เขา  หนองเบ็นใหญ่  เป็นต้น

 

       มวลชนจัดตั้ง

 • อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลหอคำ  192  คน

 • ลูกเสือชาวบ้าน     3   รุ่น          450     คน

 • ไทยอาสาป้องกันชาติ   2    รุ่น    250    คน

 • อ.ส.ม.   รวม                           147    คน

 • อาสาพัฒนาชุมชน                     70     คน

 • เกษตรหมู่บ้าน                          14     คน

 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร     หมู่ที่ 1,2,4,11,13  (5 กลุ่ม)

ศักยภาพของเทศบาลตำบลหอคำ 

       คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหอคำ   5  คน

 • วุฒิการศึกษา        ปริญญาโท                          -    คน        

                                ปริญญาตรี                          2    คน

                                อนุปริญญา                               คน

                                มัธยมศึกษา                         3    คน

                                ประถมศึกษา                        -    คน

      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ    12    คน

 • วุฒิการศึกษา        ปริญญาตรี                            3    คน

                                อนุปริญญา                           3    คน

                                ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) -    คน 

                                มัธยมศึกษา                          5    คน

                                ประถมศึกษา                         2    คน

       พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง    จำนวน  60    คน  ประกอบด้วย

ส่วน/ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

การศึกษา

รวม

(คน)

สูงกว่า ป.ตรี

ป.ตรี

อนุปริญญา/อาชีวศึกษา

มัธยม

ศึกษา

ประถม

ศึกษา

สำนักปลัด

 - พนักงานเทศบาล

 - ลูกจ้างตามภารกิจ

 - ลูกจ้างชั่วคราว

 

8

3

10

 

2

-

-

 

6

2

3

 

-

-

5

 

-

3

1

 

-

-

1

 

8

5

10

กองคลัง

  - พนักงานเทศบาล

  - ลูกจ้างตามภารกิจ

  - ลูกจ้างชั่วคราว

 

 

3

5

2

 

 

-

-

-

 

 

3

4

2

 

 

-

1

-

 

 

-

-

-

 

 

-

-

-

 

 

3

5

2

กองช่าง

 - พนักงานเทศบาล

 - ลูกจ้างตามภารกิจ

 - ลูกจ้างชั่วคราว

 

 

3

2

3

 

 

1

-

-

 

 

2

2

-

 

 

-

-

-

 

 

-

-

2

 

 

-

-

1

 

 

3

2

3

ส่วน/ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

การศึกษา

รวม

(คน)

สูงกว่า ป.ตรี

ป.ตรี

อนุปริญญา/อาชีวศึกษา

มัธยม

ศึกษา

ประถม

ศึกษา

กองการศึกษา

สังคมและวัฒนธรรม        - พนักงานเทศบาล

- ลูกจ้างชั่วคราว(ถ่ายโอน)

ครูพี่เลี้ยงศูนย์อบรมเด็ก

ก่อนวัยเรียน

-  ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

1

16

 

 

2

 

 

-

-

 

 

-

 

 

1

5

 

 

2

 

 

-

2

 

 

-

 

 

-

9

 

 

-

 

 

-

-

 

 

-

 

 

1

16

 

 

2

รวม

60

3

31

8

18

-

60

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1488477 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน